nieuws

symbolische schikkingen 40 dagen en Pasen 2021

Symbolische schikking 1e zondag veertigdagentijd

Vandaag is het de eerst zondag van de veertigdagentijd.
De naam van de zondag is “Invocabit” Dit betekent. ” Ik zal aanroepen”.
De kleur van de zondag is paars.
De komende weken worden de lezingen die in Kind op Zondag staan  door ons gevolgd.

Het thema is : De Levensweg”

We lezen vandaag uit Genesis over Gods belofte aan Noach in het teken van de regenboog.
Ook lezen we uit Marcus over de verzoeking van Jezus in de woestijn.
Hier startte het werk, de levensweg,  van Jezus.
In de schikking  zien we de regenboog en een weg door de woestijn.
Ook wij mogen in deze moeilijke tijd, waar we veel alleen zijn, als in een woestijn, en we elkaar niet lijfelijk kunnen ontmoeten, kracht ontvangen van deze Jezus en ons vast houden aan de belofte die God ook aan ons gegeven heeft.

Goederen transport naar Jambanjelly, Gambia

Goederen transport naar Jambanjelly, Gambia

Wij hopen begin maart weer goederen te sturen naar Gambia en gaan binnekort bananendozen inpakken die verscheept worden via Stichting Bennie helpt Gambia in Coevorden. Wij mogen altijd meeliften en de kosten worden per cubieke meter berekend, ongeveer 7 euro per bananendoos.

 

(meer…)

40 dagen project ZWO, ” Ik ben er voor jou”, zeven keer barmhartigheid

40dagentijd 2021: Ik ben er voor jou

Zeven keer barmhartigheid

Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, een daad van goedheid of een warm woord. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon, Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.

Samen zijn we kerk in actie, doe mee!

 

Inzameling:

21 feb 2021

Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Moldavië – 40dagentijd 2021)

7 mrt 2021

Collecte Kerk in Actie – Zending (Libanon – 40dagentijd 2021)

14 mrt 2021

Collecte Kerk in Actie – Diaconaat (Nederland – 40dagentijd 2021)

21 mrt 2021

Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Indonesië – 40dagentijd 2021)

4 apr 2021

Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Zuid-Afrika – Pasen 2021)

 

U kunt wekelijks voor het betreffende project uw gift overmaken via de apostel-app met de vermelding voor welk doel,
of op het centrale rekeningnummer: NL 56 RABO 0373 7353 91 t.n.v. de Protestantse Gemeente Hoogeveen met vermelding van het doel.

 

14 februari 2021

Lezing: Deuteronomium 6, 1-9
Voorganger: ds. Dick van der Vaart

Gemeente van Christus,
Zoals ik aan het begin van de dienst al zei wil ik vanmorgen met u nadenken over de eerste drie woorden van de Apostolische geloofsbelijdenis: “Ik geloof in God.“
En nu lijkt het op eerste gezicht niet nodig om in te gaan op het kleine woordje “ik” waarmee de geloofsbelijdenis opent maar bij nader toezien is dit wel nodig. Want wat verstaan we onder “ik”?

In onze cultuur is dit een heel beperkt begrip geworden. Met “ik” bedoelen we onszelf zoals we tegenóver de wereld staan. Ons ik staat tegenover de wereld en los van de wereld. “Ik ben hier, de wereld is daar buiten mij.“ Er is een kloof tussen mij en de planeet aarde, tussen mij en het dierenrijk, tussen mij en het plantenrijk, tussen mij en de mensheid, tussen mij en God.
Dit “ik” noemen we “het individu“ d.w.z. het niet deelbare. Wij zijn losstaande individuen, de mensheid is een optelsom van losstaande individuen.
Dit “ik” wordt ook wel “ego” genoemd. Ons ego moet overleven in een omgeving die levensbedreigend kan zijn. Het ego treedt in werking wanneer we als baby honger krijgen of dorst .We gaan dan huilen om de aandacht van onze moeder te trekken om ons te voeden. Zo overleven we. Zo treedt ons ego in werking om ons te beschermen tegen kou ( we gaan dan op zoek naar warmte, tegen hitte, we gaan op zoek naar koelte, tegen vuur of een afgrond, wedeinzen  terug. ) Ons ego is dus gebaseerd op angst.
Het woordje “ik“duidt in onze cultuur dus aan een ik dat losstaat van de wereld om hem heen, los van de mensen om hem heen, los van de dieren, los van alles wat groeit en bloeit.
Het “ik” duidt in onze cultuur ook in de eerste plaats op een denkend ik. Het ik is een rationeel wezen. Het hart met zijn emoties en gevoelens komt pas op de tweede plaats.
Het “ik“ staat in onze cultuur ook los van God. Dan kan niet anders. Want wanneer je het “ik” losmaakt van de schepping, dan maak je het ik ook los van de Schepper.
Samenvattend: Het “ik” is in onze cultuur een rationele, ondeelbare eenheid, die los staat van de natuur, de mensheid en God. We kijken door onze ogen zoals een astronaut door zijn helm kijkt naar het heelal of een diepzeeduiker door zijn helm kijkt naar de oceaan. Het lichaam afgeschermd door ruimtepak of duikerspak waardoor de huid niets meer voelt , het lichaam uitgeschakeld wordt en de denker in alle eenzaamheid overblijft.

En nu kan ik u tot mijn vreugde zeggen dat dit niet het “ik” is waarmee de Apostolische geloofsbelijdenis opent. Het “ik” dat ik u geschetst heb zou je het “kleine ik “ of het “kleine zelf“ kunnen noemen. Het “ik” waarmee de geloofsbelijdenis opent zou je het “grote zelf “ of het “diepe zelf” kunnen noemen.
Dit diepe zelf staat niet tegenover de wereld en de natuur en de mensheid en God maar maakt er deel van uit. Je kunt onderscheid maken tussen “zijn “en “zijnden”. Alles is er. Wat alles gemeenschappelijk heeft is zijn. De concrete dingen kun je zijnden noemen. Alle zijnden  maken deel uit van het zijn. Alles rust in het zijn.
Zo maakt het diepe zelf deel uit van het zijn. Het diepe zelf rust in het zijn. En het zijn dat is Gód. Het universum is een zijnde, het is deel van het zijn, het is deel van God. De planeet aarde is een zijnde, het is deel van het zijn, het is deel van God. Dat zien astronauten wanneer ze vanuit hun ruimteschip naar die prachtige kwetsbare, blauwe planeet aarde kijken. Ze zien de schoonheid en de kwetsbaarheid. Ze zien de schoonheid en de kwetsbaarheid van God. Het verandert ze voor de rest van hun leven.

Wat geldt voor de planeet aarde in zijn geheel geldt voor de regenwouden, de zeeën en de oceanen: het zijn zijnden, deel van het zijn, deel van God. Het geldt voor de dieren, de bomen en de bloemen: zijnden, deel van God. Wanneer je ogen opengaan en je de schoonheid en de kwetsbaarheid ervan ziet, zie je de schoonheid en de kwetsbaarheid van God. Het is de roeping van de kerk in deze tijd om de mensheid de ogen te openen voor de Aanwezigheid van God in de schepping.

Onze medemensen zijn ook zijnden. Ook zij zijn deel van het zijn. Deel van God. Omdat ook wijzelf deel van het zijn zijn en daarmee deel van God, staan we dus niet als losse individuen in de wereld maar zijn we deel van het grote geheel: God. Paulus zegt: deel van het Lichaam van Christus. We kunnen zeggen dat het universum het lichaam van God is en alle mensen leden daarvan. Geen losse individuen maar broeders en zusters verbonden door een intiemere band dan de bloedband, verbonden door de band van het zijn, verbonden door God.

Tot zover het woordje “ik”.  Nu zou ik nog even met u willen kijken naar de woorden “in God”, van ”Ik geloof in God. “

Vanuit het “kleine i “ dat in de eerste plaats een rationeel ik is, betekent “ik geloof“ dat ik een aantal geloofswaarheden voor waar aanneem. Ik zeg dan met mijn verstand: Ik geloof dat er een God is. Ik geloof dat Hij hemel en aarde geschapen heeft. Ik geloof dat Hij zich in de Heilige Schrift openbaart enzovoort.

Maar het “ik geloof“ in de geloofsbelijdenis duidt niet in de eerste plaats op het met je verstand voor waar aannemen van een aantal geloofswaarheden. De Apostolische geloofsbelijdenis wordt ook wel aangeduid als “het Credo.“  En “Credo“ ik  geloof in het Latijn. In het woord “Credo“ zijn twee woorden te onderscheiden: Het “cre “ verwijst naar het Latijnse woord voor hart: Cor en het “do“ verwijst naar het Latijnse woord “geven, toevertrouwen.“ Credo betekent: “ik geef mijn hart aan“, “ik vertrouw mij toe aan“. Ik geloof in God betekent dus : “Ik vertrouw mij toe aan God.“

Nu kunt u zien hoe prachtig die woorden zijn waarmee de geloofsbelijdenis opent: Ik geloof in God. Het kleine, angstige ik, dat alleen maar bezig is om te overleven, dat zich eenzaam voelt en denkt los te staan van de natuur en de mensheid, laat zijn angst los en vertrouwt zich toe aan God. God die niet ver weg is ergens boven in de hemel maar om ons heen, in de medemens, in de natuur.

Hoe krijgen we nu een relatie met god ?
God is het zijn. Wij zijn zijnden en als zijnden deel van het zijn en dus deel van God. De vraag kan dus niet zijn: hoe krijgen we een relatie met God? Die relatie is er al omdat we deel van God zijn.

De vraag kan wel zijn: Hoe krijgen we een persoonlijke relatie met God? Hoe komen we met Hem of Haar in een persoonlijke relatie te staan? In een Ik – Gij relatie?

Dat gebeurt doordat God in ons een verlangen wekt. Je zou je kunnen voorstellen dat de kom van mijn linkerhand ons hart voorstelt en dat mijn gebalde rechtervuist de scheppingskracht van God is. Met Zijn scheppingskracht oefent God druk uit op ons hart. Zo ontstaat daar de vorm van Zijn scheppingskracht. Die vorm is een ruimte, een leegte. Toen de scheppingskracht van God in ons hart aanwezig was, was ons hart helemaal van Hem vervuld. Toen God Zich weer terugtrok liet hij een ruimte achter, een leegte. Deze leegte is een verlangen naar Hem.

Gerard Reve brengt dat verlangen op poëtische wijze onder woorden. Hij dicht:

“Voordat ik de nacht in ga, die voor eeuwig lichtloos gloeit,
wil ik nog eenmaal spreken en dit zeggen:
dat ik nooit anders heb gezocht
dan U, dan U,  dan U alleen.“

En ook:

“Eigenlijk geloof ik niets,
en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.
Maar soms, wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft,
dan denk ik , dat Gij Liefde zijt en eenzaam, en dat,
in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt, zoals ik U “

Ons verlangen naar God motiveert ons om te zoeken naar God, om Hem aan te spreken en om dan te ontdekken dat Hij niet ver is maar wij omringd zijn door Hem en kunnen luisteren naar zijn Stem.
Amen.

 

 

Aanvullende info verbouwing Oosterkerk en voorgenomen beluit

Aanvullende informatie i.v.m. het voorgenomen besluit ten aanzien van de Oosterkerk.

Maandag is het moderarnen van de Algemene Kerkenraad bij elkaar geweest. Het blijkt dat enkele leden gevaagd hebben naar meer onderliggende informatie. Daarom hebben wij nog eens gekeken naar documenten, die u kunnen helpen bij de meningvorming over dit plan. Voor een deel staan ze nu al op de website van de Protestantse Gemeente Hoogeveen,

We willen de volgende stuk hier nog aan toevoegen:

– Het rapport van de commissie Oosterkerk en Het advies van het College van Kerkrentmeesters aan de Algemene Kerkenraad.
Dit rapport vind u hier.

Van het voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad hebt u via de Kerkentrommel al kennis kunnen nemen.

Verbouwing Oosterkerk
Het voornemen is om de Oosterkerk te verkleinen, inwendig te verbouwen met een accent op duurzaamheid en energiebesparing met als visie: Kerk in de buurt.
Het betreft een schetsontwerp die gebruikt is voor de te nemen besluiten van de Algemene Kerkenraad.
De zalen groot en klein, de hal en de kosterswoning worden tzt afgebroken, waardoor de grond verkocht kan worden aan Gastenhuizen die daar in twee bouwlagen wooneenheden wil bouwen voor mensen met dementie.

40 dagen,40 verhalen, elke dag in de 40 dagen

Veertig dagen, veertig verhalen

Zeven vertellers werken samen in een uniek, digitaal initiatief: www.40verhalen.nl. Vanaf Aswoensdag 17 februari tot Paaszondag 5 april 2021, elke dag is er een nieuw, inspirerend verhaal op weg naar Pasen

Live spelen voor publiek zit er voorlopig nog niet in. Daarom presenteren zeven vertellers online hun verhalen tijdens de veertigdagentijd, vanouds de vastenperiode die na Carnaval begint. Van maandag tot en met zaterdag is er een gefilmde vertelling, op de zondag is er een kookfilmpje.

Elke week heeft een eigen thematiek dat past binnen een overkoepelend thema: pelgrimage. De ene keer gaan de verhalen over vertrekken, ontdekken of schuilen, de andere keer over vallen en opstaan, strijden, uitzien of thuiskomen. De gekozen aanpak is breed, met korte verhalen uit allerlei culturele en religieuze tradities.

De vertellers zijn: Gottfrid van Eck, Pauline Seebregts, Stephan de Jong, Peterine Kooijmans, Talitha Nawijn, Eveline Masetti en Kees Posthumus. Allemaal treden ze regelmatig op in kerken, theaters en op andere podia. Wie dat wil kan deze vertellers financieel ondersteunen met een vrijwillige donatie via de betaalknop op www.40verhalen.nl

 

Vanaf woensdag 17 februari 2021 staan de eerste verhalen van die week op de website.
Daarna volgt er elke zondag een nieuwe reeks van zeven filmpjes.

 

Paasgroeten actie

Paasgroetenactie:

In de 40-dagentijd werd er in voorgaande jaren door de ZWO-werkgroep Oosterkerk aandacht besteed aan de paasgroetenactie voor gedetineerden in Nederland en het buitenland. Om onze gedetineerden toch een paasgroet te kunnen bezorgen hebben we het volgende bedacht. Zou u op een kaart een bemoediging en uw voornaam willen zetten. Deze kaarten kunt u in de brievenbus doen bij de familie Abma, Regulus 15 of de familie Kuiper, Buizerdlaan 111. De kaarten worden dan gezamenlijk naar het verdeeladres gestuurd waar ze over de verschillende gevangenissen verdeeld worden. Op deze kaarten hoeft geen postzegel.

Optie 2: Dubbele kaarten, één kaart voor de gevangene met bemoediging en voornaam en één lege kaart met postzegel voor de gevangene om te versturen.  Gedetineerden kunnen zo zelf een kaart versturen naar familie of vrienden. Dit betekent veel voor hen.

Kaarten inleveren kan tot uiterlijk dinsdag 2 maart 2021.

Enkele voorbeelden van bemoediging zijn:

 • U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet vergeten.
 • Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.
 • Vandaag hebben we voor u gebeden.
 • Wij houden van u met de liefde van de Heer.
 • De Heer is uw Herder en Hij zal bij u zijn.
 • Ik bid dat u de armen van onze God om u heen zult voelen.
 • Christenen over de hele wereld staan naast u.
 • Ik wens u Gods zegen.

Zwo-werkgroep Oosterkerk

 

Instructiefilmpje Paasgroetenactie

 

7 februari 2021

Jeugddienst

Lezing: Lucas 8
Voorganger: ds. Dick van der Vaart

Jongens, meiden, broeders, zusters,

Stephan las met ons de gelijkenis van de zaaier uit Lucas 8. Hij begon te lezen met vers 4 omdat daar de gelijkenis van de zaaier begint maar het is toch leuk om even naar de verzen 1 t/m 3 te kijken.
We lezen daar dat Jezus een begin maakte met Zijn rondreis door het land om de mensen zijn boodschap van hoop te brengen. En er wordt verteld dat zijn twaalf leerlingen bij Hem waren. Daar horen we niet van op. Dat Jezus vergezeld werd van zijn twaalf leerlingen wisten we wel. Maar in Lucas 8: 2, 3 lezen we dat er ook drie vrouwen met Hem meereisden : Maria van Magdala, Johanna en Susanna. Maar daar blijft het niet bij . Er staat ook dat er nog vele andere vrouwen met hem reisden en dat uit hun eigen middelen voor Jezus zorgden.
Die twaalf mannelijke leerlingen staan ons helder voor ogen. Veel minder helder staan zijn vrouwelijke leerlingen ons voor ogen. Daarom haal ik ze maar even naar voren: Maria, Johanna en Susanna en nog veel vrouwen die “uit eigen middelen voor Jezus zorgden”. Blijkbaar rijke vrouwen. Het maakt nieuwsgierig waarom juist rijke vrouwen zich tot Jezus aangetrokken voelden. Ervoeren zij een leegte in hun leven?

De gelijkenis van de zaaier vertelt over iemand die naar zijn land ging om te zaaien. Ik heb het wel eens vaker gezegd: het akkerland in Israël was niet te vergelijken met het akkerland dat wij kennen. Hectares land van mooie zwarte aarde waarin geen stenen liggen, dat  wel een dikte van een meter of meer heeft en in zijn geheel omgeploegd kan worden en helemaal ingezaaid of beplant kan worden.
In Israël had je niet van die mooie stukken aaneengesloten akkerland. Hele stukken land waren niet te gebruiken omdat het rotsland was. Er waren stukken die op het oog goed te gebruiken waren omdat je grond zag liggen maar wanneer je er een stok in stak merkte je dat je al na een paar centimeter op rotsachtige bodem stuitte. Maar er waren gelukkig ook stukken land waarop voldoende vruchtbare grond lag  dat dik genoeg was om er te kunnen zaaien en oogsten.

De zaaier kent de verschillen, hij weet dat er geen beginnen aan is om op het ene stukje wel en het andere stukje niet te zaaien. Hij zaait breed uit en zal wel zien welk zaad opkomt en welk niet.
En dan blijkt het zaad te vallen op vier verschillende landingsplaatsen: 1. Er valt zaad op de weg 2. Er valt zaad op rotsachtige bodem 3. Er valt zaad tussen distels 4. En er valt zaad op vruchtbare grond.
Dat Jezus in het verhaal kiest voor vier verschillende soorten grond is geen toeval. In het Joodse onderwijs worden altijd vier verschillende soorten mensen onderscheiden. Bij voorbeeld in de liturgie van de Sederviering waarin de bevrijding uit de slavernij met kinderen gevierd wordt. Daar is spreken van vier soorten kinderen:

 1. Het verstandige kind dat vraagt: Wat wil van God van ons?
 2. Het onverstandige kind vraagt: Wat stelt die onzin allemaal voor?
 3. Het eenvoudige kind vraagt: Hoe kan ik het begrijpen?
 4. Het kind dat niets durft te vragen.

Deze vier zijn eigenlijk geen vier verschillende kinderen maar we zijn ze alle vier tegelijkertijd.
Op Joodse wijze onderscheidt Jezus dus vier verschillende soorten grond. En op Joodse wijze kunnen we zeggen dat we niet of de ene of de andere soort zijn maar op het moment deze en op het andere moment die soort grond.
Het zaad dat zijn de woorden van Jezus. Zijn woorden waren en zijn een boodschap van hoop. Jezus tegen de mensen die treurden: Wees blij want jullie zullen worden getroost. Tegen de mensen die honger hadden zei Hij: Wees blij want jullie zullen te eten krijgen. Tegen de vredestichters zei Hij: Wees blij want er zal vrede komen. Tegen de mensen die zich inzetten voor recht en gerechtigheid zei Hij: Wees blij! Gerechtigheid zal er komen!

Deze boodschap van Jezus hoorden we al in het lied dat klonk voor de dienst. Dat lied: “Ik geloof:”
Ik geloof in tegen bierkaaien vechten. Ik geloof in de helpende hand. Ik geloof in het weerloze, breekbare kleine. Ik geloof niet in zekerheid maar in vermoeden. Met het risico voor gek versleten te worden geloof ik dat het allemaal goed komt. Ik geloof omdat het wel moet!
Dit lied zou Jezus bijzonder aangesproken hebben en hij het uit volle borst meegezongen hebben!

Het zaad dat de zaaier met brede gebaren uitstoot zijn dus woorden van hoop. Hoop dat alles uiteindelijk goed zal komen voor iedereen. Deze woorden van hoop vallen als zaadjes op de bodem van onze ziel.
Een deel valt op de weg die daar loopt en wordt weggepikt door vogels. Voordat de woorden tot ons door kunnen dringen en ons hoop kunnen geven zijn ze alweer weg.
Een andere deel valt op rotsachtige bodem met daarop een laagje vruchtbare grond. De zaadjes ontkiemen en schieten wortel. Maar al snel stuiten de wortels op de rotsbodem. Ze kunnen ze geen water vinden en drogen uit. Wanneer we de woorden van hoop horen worden we er  echt blij van maar de woorden dringen niet zo diep tot ons door dat die blijdschap blijvend is en ons in beweging zet. Al snel zijn we ze weer vergeten.
Een derde deel van het zaad valt tussen de distels, krijgt geen ruimte om te groeien en verstikt. We hebben de woorden van hoop wel gehoord en we worden er blij van maar alles wat we moeten doen en willen doen neemt ons zo in beslag dat de woorden van hoop in de drukte verdwijnen.
Gelukkig valt er ook een deel van het zaad in vruchtbare grond.
De woorden van hoop vallen op de juiste plaats op de grond van onze ziel waar ze kunnen ontkiemen en ons motiveren om ons in te zetten voor God, onze medemens, de dieren en het behoud van onze mooie kwetsbare planeet aarde.

Het lied One day waar we naar luisterden wordt gezongen door mensen bij wie het zaad in vruchtbare aarde gevallen is:
Soms lig ik in het licht van de maan, zie ik de schoonheid en dank ik God dat ik adem. Dank U dat ik hier ben voor een bepaalde reden om me in te zetten voor U en voor mijn medeschepselen: de mensen en de dieren en uw mooie aarde.
Soms verdrink ik in mijn tranen maar ik laat me niet ontmoedigen. Ook al heerst er veel negativiteit , op een dag keert alles ten goede. Ik wacht al mijn leven lang op iemand die zegt: er zal geen oorlog meer zijn, geen vechten, kinderen zullen spelen, iedereen zal gelijk behandeld worden. Stop met  de haat en het geweld ! Iedereen mag blij zijn met zichzelf en met zijn allen leven we onder dezelfde zon !

Ook in dit lied klinkt de blijde boodschap van Jezus door. Wanneer mensen van goede wil de handen ineen slaan dan zal het wereldwijde rijk van vrede, vriendschap , welvaart en veiligheid voor iedereen er komen! Geloof je dat?  Yes, we can!

We gaan nu luisteren naar het lied: “Create in me”. “Schep in mij”. “Schep in mij een rein hart. Laat me op U lijken. Leer me Uw lied., Dan zullen we opnieuw geboren worden om gezegend te worden in Uw liefde.”

Opnieuw geboren worden wil zeggen dat we geloven dat het wereldwijde vrederijk dat Jezus aankondigde er zal komen. Opnieuw geboren worden wil zeggen dat wij gaan leven vanuit de hoop daarop. Opnieuw geboren worden wil zeggen dat wij gaan zien op welke wijze wij op onze eigen plaats, in onze eigen kring, ons steentje kunnen bijdragen aan een betere wereld. Kunnen we dat?  “Yes we can!” Amen,

 

 

 

Veertigdagenproject kindernevendienst (2021)

Veertigdagenproject kindernevendienst (2021)

In de veertigdagentijd horen we hoe Jezus op weg gaat naar Pasen.

Het is een weg door de woestijn en over een hoge berg. Een weg naar de tempel, en ook een weg naar grasland waar eten genoeg is voor vijfduizend mensen. Het is een weg door het donker en een weg waarop Jezus als koning wordt toegejuicht. Uiteindelijk wordt het een weg door de dood naar het leven.

De verhalen van deze periode worden zichtbaar gemaakt op een spelbord. Elke week zetten de kinderen zeven stappen op het spelbord en krijgen ze iets te zien van het verhaal van die week. Zo geeft het spelbord de weg weer die Jezus gaat. En wij gaan met Hem mee: stap voor stap op weg naar Pasen.

 

Juist nu de mogelijkheden beperkt zijn om in de kerk samen te komen, is het mooi om thuis aandacht te besteden aan de veertigdagentijd.
Hiervoor zijn gezinsboekjes gemaakt.

presentatie levensweg

werkbladen

Kleurplaten bij 40 dagen project ZWO
Kleurplaat Geen kind alleen (Afrika)
Kleurplaat Kerk en moskee
Kleurplaat landbouw Azië (1)
Kleurplaat Samen staan we sterk (1)
Kleurplaat Zorg voor elkaar (1)

Online filmhuis veertigdagentijd, voor data en opgave, zie onderstaand artikel

Online filmhuis veertigdagentijd

 In de veertigdagentijd nodigen ds. Jolanda Paans, en ik u uit om mee te doen aan een online filmhuis project. Vanwege de coronamaatregelen kunnen we niet gezamenlijk naar een film kijken in de kerk. Wat we wel kunnen is thuis naar een film kijken en daarover per zoom of mail van gedachten te wisselen. We laten steeds drie Dvd’s van een film circuleren. Op een lijst komen de namen en adressen van de deelnemers te staan. De eerste deelnemer krijgt de film en lijst en geeft deze dan, vóór een bepaalde datum, door aan de volgende op de lijst tot iedereen de film gezien heeft. De bespreking vindt plaats op de donderdagen 25 februari, 11 en 25 maart.
Wanneer u zich opgeeft vermeldt dan uw e-mailadres dan ontvangt u mail met daarin de inlogcode voor de zoom-bespreking. U hoeft dan niet méér te doen dan te klikken op de link. Kunt u niet overweg met zoom dan kunt u uw reactie op de films naar me mailen en zal ik deze doorsturen aan de andere deelnemers.
De films waar we naar gaan kijken zijn:

 1. Des hommes et des dieux

2.The diving bell and the butterfly

 1. Het offer (deze film is te bekijken via www.human.nl/duivelse-dilemmas/2012/het-offer).

 

De beschrijving van deze films kunt u vinden onder het wijknieuws van wijk Zuid. (kerkentrommel)

Wilt u meedoen? Meld u dan aan vóór maandag 15 februari bij ds.dickvandervaart@kpnmail.nl

 

Huispaaskaarsen 2021, bestellen

Huispaaskaarsen 2021

De ambtsgroep eredienst wil u gelegenheid geven om een huispaaskaars 2021 te bestellen. Bestellen in de kerk is nu niet mogelijk. Bestellen kan alleen telefonisch of per mail. (zie verderop)

U kunt kiezen uit 4 modellen en vier verschillende lengtes.

Wasreliëf C: Beschermde aarde.

Deze versiering staat symbool voor de bescherming van God voor onze aarde, welke wij momenteel zo enorm nodig hebben met de Corona-pandemie.

Wasreliëf D: Zon, vissen en druiven

Prachtig realistisch reliëf verwijzend naar de vermenigvuldiging van 2 vissen; de belichaming van Christus om de mensheid te redden. De druiven verwijzen naar Jezus, die zich de ware wijnstok noemt. ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.’

Wasreliëf E: CHI-RHO kruis

Klassiek model kruis in de vorm van een P en een X. Chi en Rho (Grieks PX of Christus Monogram/Pax Christus = Vrede Christus).

Wasreliëf F: Vredesduif

Een Chi-Rho kruis met daaronder de vredesduif in een oranje/geel medaillon.

De lengtes van de kaarsen zijn: 25, 30, 40, 60Cm., Ø 8 cm.

Model                                    Lengte                        Prijs

C25, D25, E25, F25               25 cm              € 20,50

C30, D30, E30, F30               30 cm              € 27,00

C40, D40, E40, F40               40 cm              € 33,75

C60, D60, E60, F60               60 cm              € 58,95

Geeft u bij de bestelling uw adres, telefoon, model en lengte aan. Bestellen kan uiterlijk tot

vrijdag 26 februari.

Om een idee te krijgen van de kaarsen is van elke groep een afbeelding te zien.

U kunt de kaarsen bestellen bij Harry Lip, 0528-269883 of liptapuit@gmail.com

 

 

 

Avondgebeden(tijdens de 40 dagen) in Oosterkerk en Goede Herderkerk, om en om zes dinsdagavonden van 19.30 tot 20.00 uur

Avondgebeden in de veertigdagentijd

Picture

In de veertigdagentijd zullen er wekelijks avondgebeden gehouden worden door ds. Jolanda Paans  en ds. Dick van der Vaart. Deze zullen om en om, via livestream, worden uitgezonden vanuit de Goede Herderkerk waar ds. Dick van der Vaart zal voorgaan of vanuit de Oosterkerk waarin ds. Jolanda Paans zal voorgaan. Hiermee willen we gestalte geven aan de verbondenheid van onze wijken, die immers aan elkaar grenzen. In de avondgebeden zal steeds een statie van de kruisweg van Ruud Bartlema centraal staan.

Wanneer:       6 dinsdagavonden

Tijd:               19.30-20.00 uur.   

23 februari      ds. Jolanda Paans                   Oosterkerk, https://www.oosterkerkhoogeveen.nl

2 maart            ds. Dick van der Vaart           Goede Herderkerk http://www.goedeherderkerk.nl

9 maart            ds. Jolanda Paans                  Oosterkerk

16 maart          ds. Dick van der Vaart           Goede Herderkerk

23 maart          ds. Jolanda Paans                   Oosterkerk

30 maart          ds. Dick van der Vaart           Goede Herder kerk

17 januari 2021

Lezing: Johannes 2, 1-12
Voorganger: ds. Dick van der Vaart

 

Gemeente van Christus,

Vandaag is het de 2e zondag NA Epifanie of de derde zondag VAN Epifanie. Epifanie betekent: verschijning. Op de zondagen van Epifanie vieren we de verschijning van de Heer. Met kerst vieren we Zijn geboorte. En op de zondagen van Epifanie Zijn verschijning als volwassen man op het wereldtoneel. Plaats je de verschijning op één zondag dan is dat zondag Epifanie en noem je de zondagen daarna de zondagen Na Epifanie. Zie je de verschijning als een doorgaand gebeuren dan spreek je over de zondagen VAN Epifanie.

Vorige week hebben we het prachtige begin van het evangelie van Johannes gelezen: “In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. “Ik heb toen uitgelegd dat met Woord vrouwe wijsheid uit Spreuken 8 wordt bedoeld. Vrouwe wijsheid die voor de schepping Gods lieveling en oogappel was en door wie God hemel en aarde geschapen heeft.

Van deze wijsheid wordt gezegd dat zij mens geworden is in Jezus en bij ons gewoond heeft. In het scheppingsverhaal lezen we dat God de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis en dat hij hen mannelijk en vrouwelijk schiep. Jezus was mannelijk maar zijn wijsheid vrouwelijk. Hij was een compleet mens. Johannes jubelt het uit: “Wij hebben zijn grootheid gezien! “
En hij zegt: “De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien maar de enige Zoon, die Zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen. “

Prachtig!

Echter, in de zin: “De wet is door Mozes gekomen MAAR goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.“zou ik één woordje willen veranderen n.l. het woordje “ maar”. Wanneer je zegt: “De wet is door Mozes gekomen MAAR goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen dan klinkt dat alsof de wet van een lagere orde is. Het klinkt dan als: “De wet is door Mozes gekomen, heel mooi! maar nu hebben we iets veel mooiers n.l. Jezus Christus.” Mijns inziens doet dit geen recht aan de hoge waarde van de wet. De wet was het geschenk van God aan zijn volk Israël. Jezus Christus het geschenk van God aan de volkeren van de wereld. Beide zijn geschenken van God. Beide zijn gelijkwaardig. Dat zal ik aan de hand van het verhaal over de bruiloft te Kana uitleggen.

Maar eerst wil ik met u kijken naar een filmpje uit de Park Lane Synagoge in New York waaruit blijkt hoe groot de liefde van de Joden is voor de wet beter gezegd: de Thora. We zien hoe de Thora rollen uit een kast worden gehaald en liefdevol in de armen worden genomen. De naam van de kast is “de ark “. Zoals de stenen tafelen van Mozes in de ark werden bewaard zo worden de papieren Torah rollen in de ark bewaard.

Filmpje

We zien de liefde voor de Torah, we horen hoe zielsverbonden de Torah bezongen wordt.

In de Protestantse kerk hebben we een negatieve kijk op de wet ontwikkelt. Onze kijk op de wet werd voor een groot deel bepaalt door het hoofdonderwerp van de reformatie: de rechtvaardiging door het geloof. Luther worstelde met het gevoel dat hij niet goed genoeg was in Gods ogen. Hij deed zijn uiterste best om door navolging van de wet Gods liefde waardig te worden. Hij probeerde de wet volmaakt te volgen. Maar dat lukt geen mens. Voor Luther was het een enorme bevrijding te ontdekken dat hij Gods liefde niet hoefde te verdienen door perfecte naleving van de wet maar dat God hem al liefhad als zondaar. ”Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God door Jezus Christus“ las hij in  de brief van Paulus aan de Romeinen. En dat was Luther’s grote bevrijding.

In het N.T. zie je bij sommige Farizeeën ook het idee dat je Gods liefde zou kunnen verdienen door perfecte naleving van de voorschriften van de wet. En Jezus en Paulus keren zich hiertegen. Ze maken duidelijk dat we Gods liefde niet hoeven te verdienen maar deze al hebben.

De neiging om te denken dat een mens aan voorwaarden moet voldoen om Gods liefde waardig te worden zie je door alle tijden heen in alle wereldreligies. Het is een menselijke neiging die steeds weer de kop op steekt. Niets is zo moeilijk voor een mens dan te geloven dat hij of zijn onvoorwaardelijk door Gods lief wordt gehad. Niets is zo moeilijk om te geloven dat God met liefde naar je kijkt.

Waar het mij nu vanmorgen omgaat is te laten zien dat de opvatting dat je de wet volmaakt zou moeten volgen om Gods liefde te verdienen niet kenmerkend is voor het geloof van het volk Israël. Het is een verkeerde interpretatie ervan voortkomend uit het onvermogen van de mens om te geloven dat hij of zij goed is zoals hij of zij is.

Wie in het oog wil krijgen wat de eigenlijke betekenis is van de Thora voor het volk Israël moet kijken naar het Joodse feest: Simchat Thora, het feest van de vreugde van de wet. Ieder jaar leest men in de synagoge de eerste vijf boeken van Mozes: Genesis 1 t/m Deuteronomium 34. Daarna begint men weer van voren af aan. Dat begin wordt gevierd op Simchat Torah . Men danst dan met de Torah rol in de armen. De Tora rol wordt liefdevol omarmd zoals je danst met een geliefde. De dans met de Torah symboliseert het leven met de Torah. Wie leeft met de Torah kan dansend door het leven gaan. De Torah is geen zwaar juk dat men draagt en waaronder men gebukt gaat en bijna niet kan dragen…de Torah zorgt er juist voor dat je vooruit kunt, dat je dansend door het leven kunt gaan. “Mijn juk is zacht “, zegt Jezus wanneer Hij spreekt over de Torah.
Degene die op Simchar Torah danst met de Torah rol als een geliefde in zijn armen wordt “bruidegom van de Torah “genoemd en een vrouw die danst met de Torah is bruid van de Torah.”

En met deze beeldspraak belanden we op de bruiloft in Kana. Jezus is daar met Zijn eerste drie leerlingen: Andreas, Simon en Filipus. Nu moet u weten dat een bruidegom in Israël gewoonlijk drie bruidsjonkers heeft. Jezus wordt dus geïntroduceerd als de bruidegom van het feest. Dan raakt de wijn op. Maar er staan zes stenen watervaten bedoeld voor het Joodse reinigingsritueel zoals deze wordt voorgeschreven in de Joodse wet. En dan verandert Jezus het water in wijn. Het feest is gered.
Die zes stenen watervaten zijn het symbool voor de Torah. Het water dat kleurloos en smakeloos is symbool voor het leven van een mens die niet kan geloven door God te worden bemind. Voor zo’n mens wordt het leven kleurloos en smakeloos wanneer hij of zij gaat proberen door een perfect leven te leiden Gods liefde te verdienen.

Maar Jezus maakt door Wie hij is en door de wijze waarop hij met mensen omgaat duidelijk dat ieder mens kostbaar is in Gods ogen. Jezus keek de mensen aan met liefdevolle ogen. Er ging zoveel liefde en warmte en kracht van Hem uit dat één liefdevolle blik van Hem het leven van mensen en het gevoel over zichzelf voorgoed veranderde.

Door het water van de wet in wijn te veranderen maakt Jezus duidelijk dat het naleven van de voorschriften van de wet geen loodzware taak is maar het leven vreugdevol maakt.

En deze opvatting van de wet is de eigenlijk Joodse opvatting. Jezus herinnert zijn Joodse broeders en zusters aan de oorspronkelijke bedoeling van de Thora. En wij christenen mogen daarvan leren.

Nu terug naar de proloog van het evangelie van Johannes: “De wet is door Mozes gegeven MAAR goedheid en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Ik lees in plaats van het woordje “maar” het woordje “en”. De wet is door Mozes gegeven en waarheid en goedheid zijn door Jezus Christus gekomen. “

De Torah is het geschenk van God aan het volk Israël. Door de Thora is het volk vreugdevol verbonden met God, tot op vandaag. Jezus is het geschenk van God aan de volken van de wereld. Door Hem zijn wij vreugdevol verbonden met de God van Israël. De Torah en Jezus zijn helemaal gelijkwaardig. Jezus danst als bruidegom van de Torah met de Torah rol in zijn armen. Hij nodigt ons uit op het Joodse bruiloftsfeest in Kana.

Amen.

 

Met het oog op 28 februari 2021, tweede zondag 40 dagentijd, zondag“Reminiscere”, ”Gedenk uw barmhartigheid.”

Deze zondag is de tweede zondag in de veertigdagentijd en wordt genoemd “Reminiscere”, naar  woorden uit psalm 25:
”Gedenk uw barmhartigheid, Heer, en uw gunstbewijzen,want die zijn van eeuwigheid”.
Het thema voor a.s. zondag is: OP DE BERG
De lezing uit het Marcusevangelie is: Marcus 9:2-9,  handelend over de verheerlijking op de berg.

Voorganger: ds. Janke Bolhuis               Organist: Tim Vroom

De dienst begint om 09.30 uur (online dienst)
Online meekijken of luisteren: De diensten worden online weergegeven op deze website:
Zie het blokje hierboven onder kopje meekijken en meeluisteren> live of later in de herhaling.


Voor de kinderen: 
project: Levensweg
zie onder de rode knop: “40 dagen en Pasen”. Werkbladen en gezinsboek

 

 

 

Oppasdienst: voorlopig geen gelegenheid voor oppas*

Aanscherping corona maatregelen:
Er is dinsdag 2 februari weer een persconferentie geweest.
(meer…)

Ga naar de bovenkant