Ontmoeting bij de bron en beleidsplan 2017 – 2021

De Oosterkerk is een open en veelkleurige protestantse geloofsgemeenschap waar leden en niet-leden God en elkaar ontmoeten bij de bron: De liefde van de God van Abraham, Isäak en Jacob voor alle mensen, zoals Jezus Christus deze zichtbaar maakt. 

Oosterkerk: Ontmoeting bij de bron
Wat houdt deze visie in?

 1. De Oosterkerk heeft een duidelijke identiteit:

De liefde van de God van Abraham, Isaak en Jacob voor alle mensen, zoals Jezus Christus deze zichtbaar maakt.
Deze liefde is de Bron van ons bestaan.
Wij geloven niet zomaar in ‘een’ god of in ‘een’ bron.
Nee, als gemeente rondom de Oosterkerk belijden wij de God van Abraham, Isäak en Jacob als dé Bron.
Hij is de God van het verbond, de God van liefde.
Jezus Christus heeft in zijn leven, sterven en opstanding deze liefde zichtbaar gemaakt.

 1. Open grenzen
  De gemeente rondom de Oosterkerk leeft vanuit de Bron, die duidelijk is geformuleerd.
  Daarnaast kiezen wij ervoor de buitengrenzen van de gemeente open te houden. De gemeente plaatst geen ouderling of dominee aan de poort die zegt: jij hoort er wel bij en jij niet. Er is ruimte voor mensen die vragen hebben bij de identiteit, mensen die twijfelen.
  Ook van binnen naar buiten staan de deuren open. De gemeente gelooft immers dat God van allemensen houdt. De christelijke gemeente is geroepen om deze liefde in woord en daad gestalte te geven, ook buiten de kerkgrenzen. Concreet betekent dit zorg voor materiële en immateriële nood van de naaste. Dichtbij en veraf.
 2. Veelkleurigheid
  De leden van de gemeente rondom de Oosterkerk zijn verschillend: qua leeftijd, sociale achtergrond, opleiding, maar ook qua geloofsbeleving. Sommigen zijn van oorsprong hervormd, sommigen gereformeerd.
  Veelkleurigheid kan verlammend werken. Immers waar de één warm voor loopt, roept bij de ander aversie op.
  De gemeente rondom de Oosterkerk kiest er daarentegen voor de veelkleurigheid te zien als vruchtbaar onderdeel van haar identiteit, als kracht.
  Wij weten dat wij juist door veelkleurigheid kunnen groeien in het geloof.
  Gevoed door dezelfde bron leren wij van elkaars anders-zijn, scherpen wij ons aan elkaar, zijn wij elkaar dienstbaar.
 3. Ontmoeting
  De gemeente ziet de ontmoeting met God, elkaar en de wereld als fundamenteel onderdeel van het gemeente-zijn.
  Ontmoeting is wat anders dan een vrijblijvend gesprek.
  Het is een roeping van Godswege.
  Als leden van de gemeente rondom de Oosterkerk weten dat wij niet in ons eentje kunnen geloven.
  We kunnen het ook niet alleen met mensen die precies zo denken en voelen als wij.
  Wij hebben de Ander (God) en de ander (de medemens) nodig. Alleen zo kunnen wij worden zoals God ons bedoeld heeft.

beleidsplan

PwO plaatselijke regeling wijk oost definitive versie 28 05 2018