Diaconie telefoonnummer 06 206 758 42
Alleen inspreken, u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld,
mailadres diaconie:  kerk.mieke.markenstein@gmail.com

Dienst aan de naaste, dichtbij en veraf.
Dat is de taak diaconie van de Oosterkerk. De leden van deze groep heten ‘diakenen’, dienaren dus. Diakenen zijn ambtsdragers. Uitdrukkelijk géén ambtenaren, want die zijn in dienst van de overheid. Zij vormen een aparte ambtsgroep binnen de kerkenraad en werken nauw met andere ambtsgroepen samen. Het ambt van diaken bestaat al zo’n 2000 jaar. In de vroeg-christelijke gemeenten in het Midden-Oosten kwamen ze al voor. Je kunt dus met recht spreken van een oud en eerbiedwaardig ambt!
Belangrijk: De diaconie richt zich niet enkel op de eigen gemeenteleden maar ook op hen die niet of zo nu en dan in de kerk komen.

In de kerk
Overal zijn diakenen actief maar de meesten kennen hen van de zondagse kerkdiensten. Zij begroeten ‘s morgens voor de dienst de kerkgangers, halen na de ‘preek’ voor allerlei goede doelen geld op (zie ook: ZWO). Diakenen zijn ook betrokken bij het avondmaal, ‘De tafel van de Heer’, waarbij de gelovigen enkele keren per jaar het lijden, sterven en opstanding van Christus gedenken. De diakenen delen dan brood uit en schenken wijn of druivensap.

Buiten de kerk
Bijna alle diakenen hebben in onze kerkelijke gemeente de zorg over een wijk. Zij zijn attent op wijkbewoners die speciale aandacht nodig hebben. Het gaat dan vooral om zorgen over geld of tekort aan voedsel en andere basisbehoeften. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld door het bestaansminimum gezakt. Zij hebben een financieel steuntje in de rug nodig. Anderen weten niet meer hoe zij het weekend door moeten komen omdat ze (te) diep in de schulden zitten. In een enkel geval begeleiden diakenen mensen naar de voedselbank of naar andere hulpverleningsinstanties.

Concrete acties
Elk jaar voert de diaconie de actie ‘Vakantiegeld: samen delen’. In de wijk zijn het vooral de (kerst)voedselpakketten waar velen elk jaar weer verlangend naar uitzien. Elk jaar stelt de diaconie een namenlijst vast van gezinnen of alleenstaanden die voor een pakket in aanmerking komen. Alle diakenen worden bij het rondbrengen ingeschakeld.


Tijdens de sluiting van de Oosterkerk is er elke week een inzameling voor de voedselbank in de Hoofdstraatkerk.

Er kan een keuze gemaakt worden uit het onderstaand lijstje. Is er vraag naar één of meerdere producten waar behoefte aan is dan wordt dat vermeld in de zondagsbrief.

Ook staat er een bus bij de inzameling waar u een gift in kunt doen, of een gift overmaken op bankrekeningnummer : NL 12 RABO 0146 1492 54 t.n.v. Voedselbank Hoogeveen.

De giften worden besteed aan huur, verzekering, energiekosten, transport, levensmiddelen enz.
Koffie
Ham in blik
Rijst
Macaroni/spaghetti
Mix voor macaroni/spaghetti
Blikjes leverpastei
Groenten in blik (kleine en grote blikken)
Soep in blik (maaltijdsoep)
Pannenkoekenmix (alleen water toevoegen)
Contactadres:
B.Krikken   krikkenbart@gmail.com
Tel. 0528 264617

Samaritaan

Diakenen verrichten hun taak niet op grond van een opdracht die zij zichzelf hebben gesteld maar op grond van de Bijbelse boodschap dat ‘wij hebben om te zien naar onze naaste’. Er kunnen op deze wereld niet genoeg “barmhartige Samaritanen” rondlopen.

Giften

Giften t.b.v. diaconie  NL03 RABO 0373712677     t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen

Giften t.b.v. Werelddiaconaat   NL25 RABO 0373712766  t.n.v.  Protestantse Gemeente Hoogeveen  onder vermelding van Werelddiaconaat

Giften t.b.v. de Zending    NL47 RABO 0373735456  t.n.v.  Protestantse Gemeente Hoogeveen onder vermelding van zending.

 

In het Diaconaal Platform Hoogeveen willen kerken en andere levensbeschouwelijke instellingen in de gemeente Hoogeveen, ieder vanuit haar eigen identiteit, samenwerken om mensen te helpen en tot hun recht laten komen zodat de gemeente Hoogeveen voor ieder leefbaar is en  blijft.


Inloopuur de Haven

Inloopuur De Haven is een plek waar je terecht kunt met je vragen en problemen. Iedere eerste en derde maandagavond van de maand ben je welkom in De Ontmoetingswinkel aan de Schutstraat 40

Schuldhulpmaatje
SchuldHulpMaatje is een landelijk netwerk van lokale vrijwilligersorganisaties. De vrijwilligers van de lokale organisaties helpen mensen die in financiële problemen zijn geraakt.

AZC/verblijfsvergunning
De interkerkelijke werkgroep organiseert activiteiten voor mensen die in het AZC wonen en voor mensen die onlangs een verblijfvergunning hebben gekregen.

Deelnemende kerken zijn:

Voor meer informatie zie: https://www.diaconaalplatformhoogeveen.nl/