Liturgie en kleuren kerkelijkjaar

De liturgie gaat in wijkgemeente Oost als volgt:

Consistoriegebed
In de consistorie spreekt de ouderling van dienst dit gebed uit. In dit gebed wordt een zegen gevraagd over de dienst en voor hen die daarin een taak hebben.
Welkom en mededelingen
Door de ouderling van dienst.
Het aansteken van de kaarsen

De ouderling steekt met het kleine kaarsje, dat aangestoken wordt aan de Paaskaars, twee kaarsen aan die op de liturgietafel staan. Deze twee kaarsen staan symbool voor het Oude en Nieuwe Testament.

De ouderling geeft de predikant een hand
De kerkdienst vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Predikant en ouderlingen en diakenen zijn ambtsdragers. Dit betekent dat zij gedragen worden door Gods opdracht en roeping. De kerkdienst is niet zomaar een godsdienstige bijeenkomst. We vieren de liturgie omdat God het van ons vraagt
Groet
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
Gemeente: Amen
De groet is het standaard begin van een dienst. Zoals de zegen het standaard einde is. De woorden ‘Vrede zij u’ komen aan het begin en einde terug.
In de Bijbel beginnen ontmoetingen ook vaak met een groet. Wij groeten elkaar in dialoog. Voorganger en gemeente groeten elkaar. Het is een groet van Godswege.
Bemoediging
Voorganger:     Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente:          Die hemel en aarde gemaakt heeft (Komt uit psalm 124, 8)
Gebed van toenadering/drempelgebed
Dit gebed markeert de overgang tussen de dagelijkse werkelijkheid en het uur van inkeer, bezinning en vieren. Wij naderen tot God, God nadert tot ons. Vaak wordt er iets verwoord van mogelijke belemmering bij de kerkganger om werkelijk dit uur in te gaan, zoals twijfel, schuld, zorgen, onzekerheid etc.
Intredelied
Vaak een psalm. Wij delen de psalmen met de synagogale eredienst.
Kyriëgebed
In het kyriëgebed wordt Christus aangeroepen vanwege de nood van de wereld. Het is een smeken, een klagen van de nood. Niet zomaar, maar bij Hem op wie wij vertrouwen.
Daarom eerst hulde aan de Eeuwige, en pas dan de roep om hulp.
Voorbeelden in de Bijbel: Psalm 25,6, Mat 8,25.                                       Link:https://debijbel.nl/

Glorialied
Omdat wij geloven dat Gods macht in Christus sterker is dan alle nood en dood wordt Christus hulde toegezongen.
(geen gloria in de 40 dagentijd voor Pasen en de Adventstijd)
Gebedsgroet
Voorganger:     De Heer zij met u
Gemeente:       Ook met u zij de Heer
Gebed bij de opening van de schrift/gebed van de zondag
Het gebed voor de zondag is een vast gebed dat vooruitgrijpt op de thematiek van de evangelielezing.
Gevraagd wordt aan God om met hulp van zijn Heilige Geest de schrift verstaanbaar te maken.
Voor de kinderen
Geregeld probeert de predikant een element uit de evangelielezing met de kinderen te bespreken. Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst. We zingen een lied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht’.2.
 Wij geven Gods verhalen door
En wie zich openstelt
Ervaart misschien een beetje licht
Door wat er wordt verteld

3. Straks zoeken wij elkaar weer op
En elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar
Het is voor allemaal

Lezing uit het OT
De predikanten van de Oosterkerk houden zich meestal aan een vast oecumenisch leesrooster. Wij voegen ons in een traditie. Wetende dat op heel veel plaatsen in de wereld in veel verschillende kerken deze lezingen worden gehouden. De grondslag van de lezing ligt in het Nieuwe Testament. Er is een Marcus-, een Mattheüs- en een Lucas-jaar. Na drie jaar begint de cyclus opnieuw. Het Evangelie van Johannes wordt vooral rond Pasen gelezen. De lezingen uit het Oude Testament houden vaak verband met de lezingen uit het Nieuwe Testament.
Lied
Vaak bijbellied of een psalm. De psalm wordt dan antwoordpsalm genoemd.
Lezing uit het Nieuwe Testament
Lofprijzing/lied
Verkondiging
Stilte/meditatief moment
Lied
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Gebeden
In dit gebed danken wij God om zijn grote daden (vaak toegespitst op de woordverkondiging), we doen voorbeden (we denken hierbij aan de wereld, de gemeente,het individu), we komen in stilte tot God en sluiten af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.
Inzameling gaven
Wij voegen de daad bij het woord. Dat wat God ons geeft, kunnen we niet alleen voor onszelf houden.
Slotlied
Wegzending
Is eigenlijk weer een drempelritueel. De zending betekent niet: u kunt nu gaan. Maar: wij zijn gezondenen. Dat wat we gehoord en beleefd hebben, mogen we in de wereld uitdragen. Ons geloof is niet alleen iets voor de zondag.
Zegen
De Naam van de Eeuwige, zijn heilzame kracht wordt als het ware op het volk gelegd.

 

 

 Advent

Het nieuwe kerkelijk jaar begint met advent. De periode duurt vier zondagen. De kerkelijke kleur is paars (de kleur van soberheid en inkeer). De kleur van de derde advent is roze. Het licht schijnt al door het paars heen.

Kerst

De kersttijd duurt tot de eerste zondag van januari. We lezen dan over de doop van Jezus. De kleur in de kersttijd is wit (kleur van feest, zuiverheid, kleur van opstanding (zie bijv. Openbaring 3,5). De kleur blijft wit tot de laatste drie zondagen vóór de veertigdagentijd. Dan wordt de kleur groen.

De volgende bijzondere periode is de veertigdagentijd. Kleur paars. De kleur van de vierde zondag van de veertigdagentijd is roze.

De veertigdagentijd wordt met een speciale week afgesloten: Palmpasen (intocht Jeruzalem), Witte Donderdag (laatste avondmaal, voetwassing, kleur wit), Goede Vrijdag (kleur paars), Stille Zaterdag (overgang van paars naar wit).

Pasen begint al in de nacht van zaterdag op zondag wanneer de nieuwe paaskaars wordt binnengebracht. Pasen en paastijd (tot Pinksteren). Kleur wit.

Veertig dagen na Pasen wordt Hemelvaart gevierd.

Vijftig dagen na Pasen wordt Pinksteren gevierd. Kleur rood (heilige geest).

Na Pinksteren volgt weer een lange ‘groene’ periode.

Aan het einde van het kerkelijk jaar staan de zondagen in het teken van de toekomstverwachting. De laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen wij Eeuwigheidszondag. Wij gedenken dan onze gestorvenen. De kleur is wit.

Nog meer over de kleuren:
Tijdens de gewone periodes is de liturgische kleur groen (kleur van hoop).
Bij de bevestiging van ambtsdragers is de kleur rood (kleur van de Heilige Geest).
In de liturgie worden de grote overgangsmomenten in het ieders leven in verband gebracht, het verhaal van de traditie.