Overlijden

 

Wanneer iemand sterft, schieten woorden en gebaren vaak te kort. Het is niet eenvoudig om naast tal van organisatorische taken richting te vinden in de wirwar van gevoelens. De kerk kan u daarmee helpen. Vanuit haar bijbelse traditie en haar geloof in Gods onverbrekelijke trouw, zoekt zij samen met de nabestaanden naar troost en hoop. Zo kan het goed zijn om te praten met de predikant, wijkouderling of contactpersoon. Ook is het mogelijk een afscheidsdienst te houden, in de kerk of in de aula van het uitvaartcentrum/crematorium. Na de uitvaart biedt de kerk steun in de vorm van individuele gesprekken of een rouwverwerkingsgroep.

 

De afscheidsdienst
Tijdens een afscheidsdienst nemen familie, vrienden en andere nabestaanden afscheid van de gestorvene. Zij gedenken de overleden mens voor Gods aangezicht.

Het is gewenst om bij een sterfgeval zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de wijkpredikant of kerkelijk werker en de koster (zie contact), om afspraken te maken. In veel gevallen helpt de uitvaartorganisatie u bij het maken van deze afspraken. De predikant bespreekt met u in een persoonlijk gesprek hoe de uitvaartplechtigheid wordt vormgegeven.

Onze kerkelijke gemeente wordt bij elke afscheidsdienst in de kerk vertegenwoordigd door de wijkouderling of een contactpersoon. Voorafgaande aan de dienst spreekt de ouderling een consistoriegebed uit. Dit in overleg met de predikant en in aanwezigheid van de naaste familie.

Voor het gebruik van kerkgebouwen voor afscheidsdiensten is een financiële regeling vastgesteld. Informatie over deze regeling is verkrijgbaar op het Kerkelijk Bureau, Stoekeplein 4.