4 april 2021 Pasen

Voorganger: ds. Dick van der Vaart

Opstanding

’s Morgensvroeg op de eerste dag van de week, terwijl het nog donker is,  is  Maria van Magdala op weg naar het graf van Jezus. In het halfduister zoekt ze haar weg. Ze verwacht ieder moment het graf van Jezus met de grote steen voor de ingang, voor zich te zien opdoemen.

Dan duikt het graf opens voor haar op maar tot haar schrik ziet Maria dat de grote steen die de ingang afsloot weggerold is. Haastig loopt ze naar het huis waar Petrus en andere discipel waarvan wordt  gezegd dat Jezus hem liefhad. Ze stormt het huis binnen en roept ontzet: “Ze hebben de Heer weggenomen en we weten niet waar ze  Hem hebben neergelegd!“ ( Geen ogenblik komt Maria op de gedachte dat Hij uit de dood zou kunnen zijn opgestaan. Ze weet heel goed dat niemand nog ooit teruggekeerd is uit de dood om ons te groeten).
Petrus en de leerling waarvan Jezus hield springen op en rennen naar het graf. Het lijkt wel een wedstrijd wie er het eerste zal zijn. De discipel die Jezus liefhad arriveert het eerst. Hij kijkt naar binnen, ziet de linnen grafdoeken liggen waarin Jezus gewikkeld was maar hij gaat niet naar binnen. Hij blijft peinzend buiten staan.
Dan komt Petrus aangerend. Meteen gaat hij het graf binnen en ziet de doek die Jezus’ gelaat bedekte netjes opgerold terzijde liggen. Hij verbaast zich maar kom evenmin als Maria op de gedachte dat Jezus opgestaan zou kunnen zijn.
Dan gaat ook de discipel die Jezus liefhad het graf binnen. Hij ziet de lege plek waar Jezus lichaam gelegen had. En dan breekt er plotseling vreugde door op  zijn gezicht. Het besef dringt tot hem door dat Jezus is opgestaan uit de dood.

Maria staat huilend buiten het graf. Ze buigt zich voorover. Ze ziet de linnen doeken waarin het lichaam van Jezus gewikkeld was en de lege plek waar Zijn lichaam gelegen heeft.
Dan ziet ze plotseling twee engelen in stralend witte klederen. De één aan het hoofdeinde, de ander aan het voeteneinde van de plek waar Jezus gelegen heeft.
(Het  lijkt een beeld van het heilige der heiligen in de tempel waar de ark van het verbond staat met twee engelen op het deksel. Engelen die hun vleugelen zo gevouwen hebben dat ze samen de troon van God vormen)

“Waarom huil je “ vragen de engelen. “Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze Hem naartoe gebracht hebben.” antwoord Maria. Dan hoort een geluid achter zich.
Ze draait zich om en een onbekend stelt haar dezelfde vraag: “Waarom huil je?  Wie zoek je? “
Maria herkent de man niet. Ze denkt dat Hij de tuinman is en zegt: “Als u Hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd.”

Dan roept de man zacht maar indringend haar naam: “ Maria”.
En dan pas herkent Maria Hem want niemand kan haar naam zo noemen dat ze zich volledig gekend en bemind weet, niemand dan Jezus. “Rabboeni!“ roept ze . “Meester, mijn Meester!“ Toen Jezus stierf was ook Maria gestorven. Nu roept Hij haar weer tot leven.

Een prachtig verhaal! Het mooiste verhaal uit de wereldgeschiedenis!
Hoopvol, troostrijk, liefdevol. Het is een verhaal dat ons de ogen wil openen voor de werkelijkheid van God.

We kunnen op twee manieren kijken naar de werkelijkheid om ons heen. We kunnen die werkelijkheid zien als een gesloten geheel van wetmatigheden of we kunnen die werkelijkheid zien als de werkelijkheid waarin God werkt: Gods werke-lijkheid (streepje). Als de ruimte waarin God werkt. Als een ruimte met oneindige mogelijkheden.

De steen die voor het graf van Jezus gerold is en dit graf voor eeuwig af moest sluiten is het symbool van een gesloten werkelijkheid, een gesloten wereldbeeld. Dat gesloten wereldbeeld houdt in dat wat wij aanzien voor werkelijkheid een samenspel is van een groot aantal wetmatigheden. Wetmatigheden die in kaart worden gebracht door de wetenschappen.Zo beschrijft de natuurkunde b.v. de wet van de zwaartekracht en de wet van oorzaak en gevolg.  De biologie beschrijft de wet dat levende organismen na verloop van tijd uit elkaar vallen.. De economie beschrijft dat de prijs van een product stijgt wanneer het product schaars wordt. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar dat  heeft geen zin. Waar het om gaat is dat we zien dat binnen het gesloten wereldbeeld de werkelijkheid gezien wordt als een samenspel van wetmatigheden die bepalen wat wel of niet mogelijk is.

We worden ons bewustvan de geslotenheid van ons wereldbeeld wanneer we ons de vraag stellen: “ Geloven we dat het mogelijk is dat de wereld binnen 50 jaar erin slaagt om te voorzien in zijn energiebehoefte door schone energie uit zon, water en wind? “
of
“Geloven we dat het mogelijk is om de grootste armoede binnen 25 jaar uit de wereld te bannen?“
of
“Geloven we dat  het mogelijk is om het conflict tussen Israël en Palestina vreedzaam op te lossen “

Binnen de mogelijkheden van het gesloten wereldbeeld moeten we deze vragen negatief beantwoorden.
Wanneer we naar  het opstandingsverhaal kijken dan zien we dat Maria  voortdurend blijft denken binnen de mogelijkheden van het gesloten wereldbeeld.. Wanneer ze ziet dat de steen voor de ingang van het graf is weggerold kan ze geen andere verklaring bedenken dan dat het lichaam van Jezus geroofd moet zijn.

Wanneer de engelen haar vragen waarom ze huilt, blijft ze binnen haar oude denkkaders en snikt ze: “Ze hebben de Heer weggehaald en ik weet  niet waar ze Hem hebben neergelegd.“
En zelfs wanneer Jezus haar zelf aanspreekt : “Waarom huil je . Wie zoek je?“ blijft ze nog de gevangene van het gesloten wereldbeeld van wetmatigheden. Ze herkent Hem niet en denkt dat Hij de tuinman is.

Pas wanneer Jezus haar indringend bij haar  noemt vallen haar de schellen van de ogen en herkent ze Hem. Pas dan opent zich voor haar de deur van de gesloten werkelijheid en stapt ze de werkelijkheid van Gods oneindige  mogelijkheden binnen.
Vandaag roept God ook u en mij bij name. Hij roept op zo’n wijze dat ook wij ons ten diepste gekenden bemind weten. Het  horen van onze naam is de klik waardoor de gevangenisdeur van de gesloten werkelijkheid van onveranderlijke wetmatigheden openspringt en wij  Gods werkelijkheid van oneindige  mogelijkheden binnen kunnen stappen.
Het opstandingsverhaal leert ons dat het beeld dat wij van de werkelijkheid hebben als een  gesloten werkelijkheid die bepaald wordt door wetmatigheden, wellicht een veel te beperkt zicht op de werkelijkheid is.  De werkelijkheid is ruimte van Gods handelen “Gods werkelijkheid “.  In Gods werkelijkheid is veel meer mogelijk dan wij denken.

Het is mogelijk om de milieuproblematiek op te lossen !
Het  is mogelijk om het armoedevraagstuk op te lossen.
Het is mogelijk om wereldwijd de volkeren in vrede met elkaar te laten leven.

En Gods werkelijkheid omspant niet alleen dit leven maar ook het leven na dit leven. Binnen het  gesloten wereldbeeld zegt men: dood is dood, over en uit. Het is niet mogelijk dat we onze overleden dierbaren na de dood weer zullen ontmoeten. Het is niet mogelijk dat we kunnen opstaan uit de dood. Maar binnen de werkelijkheid van God zingen we:

De dode zal leven.

De dode zal horen: nu leven.

……………

Dode, dode, sta op,

Het licht van de morgen.

Een hand zal ons wenken,

Een stem zal ons roepen:

Ik open hemel en aarde en afgrond

En wij zullen horen

En wij zullen opstaan

En lachen en juichen en leven.

We gaan nu luisteren naar een lied dat wordt gezongen door de Noorse zangeres Sissel Kyrkjebø. In het lied dankt zij God voor het wonder van de opstanding. “ U zij de glorie “ zingt ze en wat ik zo mooi vindt, ze zingt ook: “ Een koor van miljoenen engelen zou nog niet genoeg zijn om mijn grote dank hiervoor uit te zingen.”

Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 april 2021 Paaswake

voorganger: ds. Dick van der Vaart

Meditatie paaswake

Waarom is er water in het doopvont zo midden in de nacht?
Water en nacht zijn oer-menselijke symbolen.
In het scheppingsverhaal lazen we al over water en nacht. Vóór de schepping was er niets dan een oneindige watervlakte. Deze was gehuld in duisternis. Door de duisternis komt een lichtgevende vogel aangevlogen : de vuurvogel Gods. De Stem van God klinkt: “ Er zij licht !” En het wórdt licht. Het duister verdwijnt. Het licht van de zon van God schíttert op het water.
God laat de wateren samenvloeien. De aarde duikt op uit het water van de oervloed. Een práchtige, vruchtbare aarde. Allerlei groen schiet op, boomknoppen en bloemknoppen springen open. Met de kracht van de lente wordt een lusthof geschapen, een hof van Eden, een woonplaats voor de mens.

Iets verderop in de bijbel lezen we weer over water en nacht. Na zich  lange tijd verzet te hebben laat de Farao het volk Israël eindelijk gaan. Maar op de avond van de uittocht krijgt de Farao spijt van zijn besluit. Met zijn leger van paarden en ruiters jaagt hij het volk na om het opnieuw gevangen te nemen. Vlak voor de nacht valt zien de Israëlieten in de verte het leger van de Farao hun kant uitkomen. Ze schreeuwen het uit van ellende. Ze waren zo blij eindelijk vrij te zijn. Nu blijkt die vrijheid maar één dag te duren. Ze willen ontsnappen maar kunnen geen kant op. Achter hen komt het leger van de Farao, voor hen is het water van de Schelfzee. Zo valt de nacht over het volk: water en nacht.

Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Bij de uittocht ging God het volk voor in een vurige wolk. Nu verplaatst die vurige wolk zich van zijn positie voor het volk naar een positie achter het volk. De wolk plaatst zich beschermend tussen het volk en de Farao.
De wolk was donker tegelijkertijd verlichte hij de nacht. Aan de kant van de Farao was de wolk donker: de Farao en zijn ruiters konden geen hand voor de ogen zien.
Maar aan de kant van het volk verspreidt de wolk licht. En wat ziet het volk gebeuren in het licht ? Mozes strekt zijn arm uit en houdt zijn stok boven het water. Er steekt een wind op. Deze wind laat het water wegvloeien naar de ene kant en naar de andere kant. God baant een weg voor Zijn volk dwars door het water heen. Een sweg naar de  vrijheid. Waar water en nacht waren is er nu licht en grond onder de voeten.

Ook in het N.T. is er een verhaal over water en nacht: het verhaal over de storm op het meer. De leerlingen van Jezus bevinden zich op een nacht i neen bootje op het meer. Er steekt een zware storm op. De golven slaan over het bootje heen, de wind dreigt de zeilen stuk te slaan. De leerlingen gillen het uit van angst.
Dan komt opeens over het water een lichtende gestalte aanlopen. Het is Jezus. “Vrees niet ! “roept Hij en kalmeert de storm. Dit verhaal  is een opstandingsverhaal. Water is het symbool van chaos en dood. Jezus loopt over het water. De Opgestane Heer loopt over het water. Onder Zijn voeten zijn de dragende handen van God. Waar water en nacht waren zijn er nu de dragende handen van God en het licht van de Opgestane Heer.

Het water in het doopvont is een herinnering aan de drie grote bevrijdende daden van God: de schepping, de doortocht door de Schelfzee en de opwekking van Jezus uit de dood.
Met Jezus worden ook wij opgewekt uit de dood.
Nooit meer zullen wij niet geschapen zijn.
Nooit meer zullen wij in de greep van de Farao zijn.
Nooit meer zullen wij in de macht van de dood zijn.
We zijn bevrijd door God. We leven in God. Amen.

 

 

1 april 2021 Witte Donderdag

Voorganger: ds. Dick van der Vaart

Gemeente van Christus,

Jezus voelde dat Zijn dood naderde en Hij had het er moeilijk mee. Hij hield van God , Hij hield van  mensen, Hij hield van het leven .
Hij  genoot van de maaltijden met Zijn leerlingen: brood en wijn en honing smaakten Hem.

Hij hield van de zon op Zijn gezicht en van de wind door Zijn haren. Hij vond het prachtig om met  kinderen te praten. Hij genas zieken, troostte rouwenden , verloste eenzamen uit hun isolement. Hij had een prachtig leven. Hij was jong. Hij was sterk. Hij beleefde Zijn leven als zinvol. Hij leefde in  verbondenheid met God. Dat was geen benauwende verbondenheid die anderen buitensloot maar een verbondenheid waarin Hij anderen kon laten delen.

Zoals  kunstenaars  een wereld van schoonheid  ontsluiten zo ontsloot Jezus de wereld van God voor de mensen en liet Hij hen delen in zijn omgang met God. En daarin vond hij de vreugde en zin van zijn leven.
Zijn leven  beleefde Jezus als zinvol maar Zijn dood, hoe zou hij zijn dood als zinvol kunnen beleven? Zijn dood zou toch alleen maar een einde maken aan Zijn levensvervulling om mensen te laten delen in zijn omgang met God? Het antwoord op deze vraag zal Jezusgevonden hebben in zijn eigen traditie. Wanneer de Joden  de naam van een overleden dierbare noemen dan zeggen ze er achteraan:  “Moge  zijn nagedachtenis ons tot zegen zijn “

Jezus heeft Zich tijdens Zijn leven helemaal geschonken  aan de mensen om Hem heen. Hij heeft ze laten delen in zijn omgang met  God en heeft ze laten zien dat de zin van het  leven gelegen is in de liefdevolle verbondenheid met God en medemens.  Maar  dit geschenk van Jezus leven hoeft  met zijn dood niet verloren te gaan.  Jezus leven kan van blijvende waarde zijn wanneer mensen zich het blijven herinneren en de herinnering doorgeven aan hun kinderen.

Daarom pakt Hij aan het begin van de maaltijd een brood, sprak het zegengebed uit , brak het en zei: “ Neem hiervan, dit is Mijn lichaam. Doet dit tot Mijn gedachtenis. Laat zo Mijn nagedachtenis jullie tot zegen zijn. “
Daarom pakt Hij ook een beker zegende die en zei : “Dit is Mijn bloed, dit is Mijn leven. Als je uit deze beker drinkt denk dan aan Mij en laat Mijn nagedachtenis je tot zegen zijn!“

Het leven van Jezus was een geschenk van God, een zegen voor de mensheid. En Zijn leven kan een blijvende zegen zijn wanneer wij ons Jezus  herinneren. En wij herinneren Hem door brood en wijn te delen en zijn naam daarbij uit te spreken. Maar net zo belangrijk en misschien wel  belangrijker is, dat wij ons Jezus  herinneren in de wijze waarop wij met elkaar omgaan. Wij kunnen ons Hem herinneren in onze woorden en daden in het dagelijks leven.  Jezus werd  gedood. Maar in onze woorden en daden kan Hij weer tot leven komen: opstaan uit de dood.

Zo kunnen wij ook Jezus laten leven in ons hart. We kunnen over Hem lezen, over Hem praten, over Hem zingen, we kunnen om Hem lachen en om Hem huilen, we kunnen de dingen doen die Hij gedaan zou hebben wanneer Hij nog zou hebben geleefd: liefdevol omgaan met elkaar,samen eten en drinken, spelen met de kinderen, zieken genezen, hongerigen voeden, naakten kleden, zonden vergeven, genieten van de zon op onze huid  en de wind door onze haren.

Wanneer wij Jezus in ons hart laten leven, wanneer wij Zijn handen en voeten , oren en ogen zijn dan zijn wij  “Lichaam van Christus“  en leven wij in Hem en door Hem en met Hem. Amen.

 

 

 

 

symbolische schikkingen 40 dagen en Pasen 2021

Symbolische schikking 1e zondag veertigdagentijd

Vandaag is het de eerst zondag van de veertigdagentijd.
De naam van de zondag is “Invocabit” Dit betekent. ” Ik zal aanroepen”.
De kleur van de zondag is paars.
De komende weken worden de lezingen die in Kind op Zondag staan  door ons gevolgd.

Het thema is : De Levensweg”

We lezen vandaag uit Genesis over Gods belofte aan Noach in het teken van de regenboog.
Ook lezen we uit Marcus over de verzoeking van Jezus in de woestijn.
Hier startte het werk, de levensweg,  van Jezus.
In de schikking  zien we de regenboog en een weg door de woestijn.
Ook wij mogen in deze moeilijke tijd, waar we veel alleen zijn, als in een woestijn, en we elkaar niet lijfelijk kunnen ontmoeten, kracht ontvangen van deze Jezus en ons vast houden aan de belofte die God ook aan ons gegeven heeft.

Symbolische schikking 2e zondag veertigdagentijd

Het is vandaag de tweede zondag in de veertigdagentijd. De kleur van de zondag is paars.
De  levensweg  is het thema van de veertigdagentijd
Vandaag  lezen we uit Marcus 9, waar staat dat Jezus  met drie discipelen de berg opgaat.
Hier wordt Jezus bevestigd als geliefde Zoon van God.
In de schikking zien we:

 

*de berg als symbool van de verbinding met het Goddelijk

* de wolk als symbool van Gods aanwezigheid  én verborgenheid.

 *Vier bloemen( Jezus en de drie discipelen) onderaan de berg

*de witte tule verbindt de wolk met de aarde

“Klimmen om  Licht te zien. Opgaan in een wolk van aanwezigheid.
Afdalen naar de aarde, verlicht, gesterkt. God, richt ons kijken naar Uw Licht,
dat in wolken verhult,met ons meetrekt

Symbolische schikking 3e zondag 40dagentijd 2021
Het is vandaag de derde zondag van de veertigdagen tijd.
Zondag Oculi (ogen)       De kleur van de zondag is paars.

Thema van de 40dagentijd is : de Levensweg

We lezen deze zondag uit Johannes 2 over de tempelreiniging
Jezus laat hier zien waar het om gaat, in het huis van zijn Vader.
Niet om de spullen, het geld, de handel.
Maar om eerbied voor God, en de Liefde voor de naaste.
In de schikking zien we een hart, als teken van Liefde
Aan de ene kant rode rozen en een bijbel,
Aan de andere kant veel spullen die voor ons belangrijk zijn.
Waar kiezen we voor?
Of hoeven we niet te kiezen en kunnen wij onze rijkdom juist gebruiken
om Lief te hebben en de naaste te helpen!?    

God,
Laat ons zien wat belangrijk is
Geef kracht om in liefde
De naaste te zien
En te delen

 

Symb. Schikking 4e zondag veertigdagentijd 2021

Vandaag is het de vierde zondag van de veertigdagentijd.
De naam van de zondag is Laetare (Verheug U).De kleur is ROZE.
We lezen vandaag uit Johannes 6 over:  Het teken van het brood.
Jezus laat ons tijdens zijn levensweg zien wat vrede en recht in het dagelijks leven betekenen.
Hij deelt brood en vis, 5 en 2 roze bloemen  symboliseren  dit  in de schikking.

Licht breekt door
waar liefde gedeeld wordt
brood en vis
voedsel om te leven
God,
Dat wij mogen delen
Van hetgeen we ontvangen hebben

 

Symbolische schikking 5e zondag veertigdagentijd
Naam van de zondag is: JUDICA (Doe mij recht). De kleur is paars.

Bij de  symbolische schikking:
De levensweg van Jezus gaat verder…. We naderen Jeruzalem.
In de lezing van Johannes 12 horen we hoe Jezus vertelt over de graankorrel,
die moet sterven om veel vrucht te kunnen voortbrengen.

 

Graan, dat valt in de aarde en sterft
brengt veel vrucht voort
Leven verliezen
Leven vinden
God, wij  bidden
Help ons,
ons te bezinnen op wat léven geeft .

Symbolische schikking : 6e zondag van de veertigdagentijd. Palmpasen

Het is vandaag de zesde zondag  van de 40dagentijd.
De naam van de zondag is: Palmarum  (Palmpasen)
De kleur is Paars.
We lezen over de intocht in Jeruzalem
In de schikking zien we verschillende kleuren en palmtakken langs de Levensweg van Jezus.
Ze verwijzen naar de jassen, die door de mensen werden uitgetrokken en op de grond gelegd
en het zwaaien met de palmtakken, toen hij de stad Jeruzalem binnentrok op een ezelsveulen.

 

Hosanna , Hij komt

Koning van de Vrede

Altijd anders, deze nederige Koning

God, leer ons de weg te gaan

Van deze Koning van de vrede

Symbolische schikkingen stille week

Teksten die bij de schikkingen gezegd kunnen worden in de Stille week en Pasen

Witte donderdag: ( uit lied565)…. kleur is wit

In twee gedaanten, brood en wijn,

Wil Hij ons aller voedsel zijn,

Hij geeft zichzelf, zijn vlees en bloed,

Zodat Hij ons volkomen voedt.

 

 

Goede Vrijdag: ( uit lied 558)… kleur is paars

Om Uw kruis,  Heer , bidden wij

Ga aan onze schuld voorbij

Om uw onverdiende dood

Smeken wij in onze nood

Kyrie eleison

 

 

Stille zaterdag.

Geen speciale schikking.

De bloemen voor Pasen zijn bedekt.

 

 

 

 

 

Pasen (uit lied 642) kleur wit

Een geopend graf en witte bloemen.

Van het donker naar het licht

’t Is feest, omdat Hij bij ons is,

De Heer die eeuwig leeft

En die in zijn verrijzenis

Alles herschapen heeft.

 

 

Veertigdagenproject kindernevendienst (2021)

Veertigdagenproject kindernevendienst (2021)

In de veertigdagentijd horen we hoe Jezus op weg gaat naar Pasen.

Het is een weg door de woestijn en over een hoge berg. Een weg naar de tempel, en ook een weg naar grasland waar eten genoeg is voor vijfduizend mensen. Het is een weg door het donker en een weg waarop Jezus als koning wordt toegejuicht. Uiteindelijk wordt het een weg door de dood naar het leven.

De verhalen van deze periode worden zichtbaar gemaakt op een spelbord. Elke week zetten de kinderen zeven stappen op het spelbord en krijgen ze iets te zien van het verhaal van die week. Zo geeft het spelbord de weg weer die Jezus gaat. En wij gaan met Hem mee: stap voor stap op weg naar Pasen.

 

Juist nu de mogelijkheden beperkt zijn om in de kerk samen te komen, is het mooi om thuis aandacht te besteden aan de veertigdagentijd.
Hiervoor zijn gezinsboekjes gemaakt.

presentatie levensweg

werkbladen

Kleurplaten bij 40 dagen project ZWO
Kleurplaat Geen kind alleen (Afrika)
Kleurplaat Kerk en moskee
Kleurplaat landbouw Azië (1)
Kleurplaat Samen staan we sterk (1)
Kleurplaat Zorg voor elkaar (1)

Ga naar de bovenkant